NNN Innherred avd. 27 avholder årsmøte for 2015 for sine medlemmer på

Stiklestad Hotell

Onsdag 18. mars 2015 kl. 18.00-19.00

Sakliste

  • Åpning og konstituering
  • Årsberetning
  • Regnskap
  • Innkomne saker
  • Budsjett
  • Valg
  • Avsluttning
Innkomne saker må være styret i hende senest 4. mars og sendes til sekretær Marika Mäntynen: marika-m78@hotmail.com

Etter møtet vil det bli servert en varmrett.
Påmelding senest 13. mars på e-post til sekretær. Påmelding kan også leveres samler fra hver klubb via klubbleder.