Det innkalles med dette til representantskapsmøte for NNN Nord-Trøndelag avd. 27.

Tid:    Onsdag 28.10.15
14.00-16.00 (kurs fra kl. 09.00)

Sted: Scandic Stiklestad hotell

Dagsorden:

  1. Åpning
  2. Orienteringer fra styret/AU
  3. Innkomne saker
  • Gjennomgang vedtekter
  • andre saker

J.fr vedtektene: «Representantskapet skal bestå av 1 representant fra hver medlemsklubb samt Styret. I tillegg kan det inviteres 1 observatør med talerett fra hver medlemsklubb.»

Vedtektene er også å finne på hjemmesiden vår: http://nnn27.org/om-oss/vedtekter/

Innkomne saker må være styret i hende senest fredag 23. oktober 2015.
Disse sendes til samme epost som påmeldingen.

KURS

Fra klokken 09.00 samme dag inviterer vi Rep.skapet til

«Kurs og orientering om AKAN-arbeid i din bedrift»

Påmelding sendes på e-post til terje.falstad@tine.no eller på SMS til 901 82034 innen fredag 23.oktober 2015.

Avdelingen yter stipend på kr. 1.500,- ved deltagelse på kurset.
I tillegg dekkes kjøregodtgjørelse til kurs og/eller Rep.skap. hvor vi anmoder om samkjøring.

 

Velkommen!