Det innkalles med dette til Representantskapsmøte og Årsmøte

for NNN avd. 27, Nord-Trøndelag på Scandic Stiklestad hotell,

TORSDAG 21. APRIL 2016

 

Det avholdes Representantskapsmøte kl. 18.00.

Det er innmeldt en sak fra styret – Vedtektsendringer.

I følge vedtektene skal Rep.skapet innstille overfor Årsmøtet i saker som omhandler vedtektsendringer. Forslaget er allerede behandlet av Rep.skapet, men det er gjort noen små endringer som gjør at Rep.skapet må gjøre en ny behandling.

 

Fra vedektene:

 1. Representantskapet skal bestå av 1 representant fra hver medlemsklubb samt Styret. I tillegg kan det inviteres 1 observatør med talerett fra hver medlemsklubb.
 1. Alle fremmøtte til Årsmøtet kan overvære Rep.skapet som tilhørere.

 

Årsmøtet starter kl. 18.30, eller så snart Rep.skap møtet er avsluttet.

 

Årsmøtet er åpent for alle medlemmer i NNN avd. 27.

 

Dagsorden:

 • Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Valg av møteleder, referent samt to til å underskrive protokoll
  • Årsmelding
  • Regnskap
  • Vedtektsendringer, med innstilling fra Representantskapet.
  • Innkomne saker
  • Budsjett
  • Valg

 

 

Innkomne saker må være styret i hende senest torsdag 14. april 2016.

Alle forslag sendes:  nils.viggo.futaker@coop.no

 

Servering.

 

Velkommen!

 

 

Verdal 4. april 2016

 

Med hilsen

NNN Nord-Trøndelag, avd. 27

Arbeidsutvalget