Vedtekter

1. NNN avd. 27 Innherred er en felles fagforening for tilsluttede klubber og enkeltmedlemmer innenfor NNNs organisasjonsområde i nærings- og nytelsesmiddelindustrien på Innherred.

2. Avdelingen skal etter initiativ fra, og i samarbeid med, NNN-forbund drive oppsøkende virksomhet og organisere alle lønnstakere som kommer inn under avdelingens organisasjonsområde. Avdelingen kan bidra til at det blir dannet utvalg av de tillitsvalgte (klubbstyre) ved de enkelte arbeidsplasser og følge opp og hjelpe disse i det daglige arbeidet ved behov.

3. NNN avd. 27 – Innherred skal være registrert i Enhetsregistret.

Avdelingen har som oppgave:

 • å arbeide for de formål og etter de retningslinjer som er fastlagt i vedtektene for Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og i vedtektene for Landsorganisasjonen i Norge, samt følge vedtektene for LO-avdelingene.
 • behandle saker som reises av klubber eller enkeltmedlemmer og ivareta medlemmenes interesser.
 • å bistå medlemmene eller deres etterlatte i forbindelse med forbundets forsikringsordninger.
 • å øke medlemmenes kunnskap gjennom opplysningsarbeid. Dette kan f.eks skje ved innkalling til studie- og diskusjonsmøter, spredning av materiell, kursing og lignende.
 • å sende oppgave over bedrifter, antall arbeidstakere og organiserte innen avdelingens organisasjonsområde, til forbundet og LO-avdelinger.
 • å utføre oppdrag som blir forespurt av forbundet og LO-avdelingene.
 • å utbetale stønad under godkjent streik eller lockout.
 1. Med de unntak som er nevnt i forbundets vedtekter § 16, pkt. 4 kan alle lønnstakere som har arbeid i bedrift som hører inn under avdelingens organisasjonsområde, samt elever i videregående skoler med næringsmiddellinjer, bli medlem. Det kan tegnes studentmedlemskap i henhold til LOs retningslinjer.
 2. Betingelsene for medlemskap er at medlemmet godtar avdelingens, forbundets og Landsorganisasjonens vedtekter og vedtak i samsvar med disse.
 3. Streike- eller blokadebryter kan ikke opptas som medlem før vedkommende har ordnet sitt mellomværende med det forbund saken hører inn under.
 4. Oppstår det tvist om en person har rett til å bli tatt opp som medlem, er det medlemsmøte som avgjør saken. Avgjørelsen kan ankes til forbundsstyret.
 5. Medlemskapet er i orden når bekreftelse er mottatt fra forbundet og gjelder fra den dato innmeldingen er kjent for forbundet.
 6. Dersom det er gitt ukorrekte eller manglende opplysninger til avdelingen/forbundet av betydning for medlemskapet kan dette bli omgjort uten at medlemmet har krav på å få tilbake kontingent som er betalt. Før slikt vedtak fattes, må vedkommende få anledning til å forklare seg.
 1. Ved opptak skal det nye medlemmet motta medlemsbevis fra forbundet, samt forbundets og avdelingens vedtekter.
 2. Medlemmene har selv plikt til å sørge for at medlemskapet alltid er i orden i henhold til avdelingens og forbundets vedtekter. Dette gjelder også ved overgang til hvilende rett i henhold til forbundets vedtekter.
 1. Avdelingens kontingent er på 0,3%.
 2. Det er det enkelte medlemmets plikt å påse at kontingenten blir trukket og selv sørge for innbetaling av forsikringskontingent og/eller minstekontingent. (Se forbundsvedtektene).
 3. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn 4 uker, taper alle sine rettigheter i forbundet og avdelingen. Lenger restansetid enn 8 uker fører til strykning. Før strykning blir foretatt, bør medlemmet snarest mulig få skriftlig varsel av sin avdeling.
 1. Ordinært årsmøte holdes senest innen utgangen av april. Årsmøtet skal kunngjøres med minst 14 dagers varsel. Dagsorden skal gå fram av kunngjøringen. Andre saker enn de som er ført opp kan ikke behandles. – Saker som ønskes behandlet under «innkomne saker» må være Styret i hende minst 7 dager før Årsmøtet.
 2. Årsmøte skal behandle følgende saker:
  • Godkjenning av innkalling og dagsorden
  • Valg av møteleder, referent samt to til å underskrive protokoll
   • Årsmelding
   • Regnskap
   • Vedtektsendringer, med innstilling fra Representantskapet.
   • Innkomne saker
   • Budsjett
   • Valg
 3. Valg av Styret foretas på årsmøte.
  – Det skal velges leder, nestleder, kasserer, sekretær som samtidig danner avdelingens Arbeidsutvalg.
  – I tillegg velges 5 Styremedlemmer samt 3 varamedlemmer i nummerrekkefølge.
 4. Ved valg av Styret bør det, så vidt mulig, tas hensyn til bransjer og kjønn.
  – Styret bør fortrinnsvis bestå av yrkesaktive medlemmer.
  – Ved valg kreves alminnelig flertall.
  Hvis en av de stemmeberettigede krever det, skal det være skriftlig valg.
 5. Årsmøtet velger 2 revisorer samt en vararepresentant for disse.
 6. Et hvert medlem har plikt til å ta på seg tillitsverv etter valg i avdelingen eller forbundet.
 7. Ekstraordinært årsmøte skal innkalles når Styret, eller når minst 25 prosent av medlemmene forlanger det. Forbundsstyret kan også forlange innkalt til ekstraordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som har vært foranledning til innkallingen. Slikt årsmøte kan innkalles med 7 dagers varsel.
 8. Funksjonstiden for alle verv er 2 år, ordnet slik at noen står på valg hvert årsmøte. Første gang avgjøres funksjonstiden ved loddtrekning.
 9. Ved avstemninger på årsmøter skal alle saker avgjøres ved alminnelig flertall, bortsett fra vedtektsendringer som krever 2/3 flertall for å bli vedtatt.

Det kan kreves skriftlig avstemming i alle saker.

 1. Representantskapet er avdelingens høyeste organ mellom årsmøtene. Det skal avholdes minst 1 møte pr. år men Styret kan innkalle Representantskapet etter behov.
 2. Møter i Representantskapet skal kunngjøres med minst 7 dagers varsel. Dagsorden skal gå fram av kunngjøringen.
 3. Representantskapet skal bestå av 1 representant fra hver medlemsklubb samt Styret. I tillegg kan det inviteres 1 observatør med talerett fra hver medlemsklubb.
 4. Klubbene velger selv sine representanter på sine klubbmøter. På bedrifter hvor det ikke er opprettet klubb utpekes representanten av avdelingen i samråd med medlemmene.
 5. Størrelse og sammensetning av representantskapet vedtas av årsmøtet.
 6. Representantskapet behandler:
 • saker innmeldt av Styret og klubbene. Saker som blir innmeldt etter at kunngjøring er gjort (jfr pkt. 1) overføres neste møte.
 • innkomne forslag til saker til landsmøtet, valg av delegater, og nominasjon av representanter til landsstyret med vara.
 • forslag til vedtektsendringer, som skal legges frem for Representantskapsmøtet før de oversendes til Årsmøtet for endelig behandling.
 1. Ved avstemninger i Representantskapet skal alle saker avgjøres ved alminnelig flertall. Ved evt. stemmelikhet utsettes saken til neste Representantskapsmøte, eller oversendes Årsmøte uten innstilling. Det kan kreves skriftlig avstemming i alle saker.
 1. Avdelingens styre skal bestå av 9 representanter. Leder, nestleder, kasserer, sekretær og 5 styremedlemmer. I tilegg velges 3 varamedlemmer i nummerrekkefølge.
 2. Dersom det er mulig, bør det sikres at flest mulig av klubbene i en avdeling er representert i avdelingsstyret.
 3. Styret leder avdelingen i samsvar med avdelingens og forbundets vedtekter og i samsvar med vedtak fattet på årsmøtet, Representantskapet og i forbundets bestemmende organer. Nestleder skal fungere som leder dersom lederen har forfall.
 4. Styret skal avholde minst 3 styremøter pr. år og er vedtaksført når over halvparten av medlemmene inklusiv varamedlemmer er til stede.
 5. Styret kan selv peke ut medlemmer med særansvar, for eksempel studie-, forsikring-, verve- og ungdomskontakt m.m.
 6. Det skal føres protokoll fra Styret’s møter som sendes alle styremedlemmer innen 7 dager etter avholdt møte.
 7. Ved avstemninger i styremøter skal alle saker avgjøres ved alminnelig flertall. Ved evt. stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Det kan kreves skriftlig avstemming i alle saker.
 1. AU består av leder, nestleder, kasserer og sekretær. AU avholder møter så ofte som de selv bestemmer. Leder, eller den av AU-medlemmene som gis fullmakt til det, kaller inn til møtene i samråd med leder.
 2. Det skal føres protokoll fra AU’s møter som sendes alle styremedlemmer innen 7 dager etter avholdt møte.
 3. Ved avstemninger i AU skal alle saker avgjøres ved alminnelig flertall. Ved evt. stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
 1. Medlemsmøte holdes så ofte Styret bestemmer, eller når en av klubbene ber om det.
 2. Dagsorden bestemmes av Styret og skal kunngjøres på forhånd. Medlemmer som ønsker saker tatt opp i medlemsmøter skal sende forslag til Styret.
 3. Forslag som ikke er kommet inn 1 uke før medlemsmøtet holdes, kan ikke forlanges behandlet før på det etterfølgende møtet.
 4. Ved avstemninger på medlemsmøter skal alle saker avgjøres ved alminnelig flertall. Det kan kreves skriftlig avstemming i alle saker.